I. POŘADATEL

zuby.cz s.r.o., se sídlem v Praze 6, Křenova 438/1, 162 00, IČ: 10697551 (dále jen jako „Pořadatel“) pořádá v termínu od 2. 5. 2022 do 22. 12. 2022 na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Korunky“ (dále jen jako „Soutěž“).

 

II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatel pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Korunky“  v termínu od 1. 6. 2022 00:00:00 hod. do 22.12. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

 

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vytvořením objednávky na e-shopu www.zuby.cz v hodnotě nad 1.499,- Kč v průběhu trvání soutěže a zaškrtnutím políčka „KORUNKY - souhlas s úplnými pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže“ soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@zuby.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím webových stránek www.zuby.cz, a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že se v Době konání soutěže:

1.      Zaregistruje nebo přihlásí na e-shopu zuby.cz na stránce  www.zuby.cz/customer/registration/

2.      Zakoupí jednorázově (na jednu účtenku, fakturu) zboží v hodnotě nad 1.499,-Kč. Do této částky se pro účely Soutěže nezapočítává cena za dopravné a platební metodu.

3.      Na webové stránce www.zuby.cz Soutěžící dá souhlas zaškrtnutím políček „Souhlas s Úplnými pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže“ (v případě nezaškrtnutí se soutěžící nemůže účastnit soutěže.), Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.

4.      Objednávku uhradí a zboží nevrátí v zákonné 14 denní lhůtě. V případě zrušení objednávky ve 14 denní zákonné lhůtě, ztrácí Soutěžící na výhru nárok a výhra nebude poskytnuta a to v případě, že by byl Soutěžící již vylosován.

 

V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

1. VÝHRY

a) Hlavní ceny:

1. cena: IMPLANTÁT S KERAMICKOU KORUNKOU: 1x implantace německého implantátu značky Meisinger OKTAGON do postranního úseku chrupu (zuby č. 4-7) vč. zhotovení celokeramické korunky pomocí moderní technologie CEREC. Hodnota ceny dle ceníku MedicaVia s.r.o. k 1.6.2022: 26.850,-Kč!

2. cena: 1x CELOKERAMICKÁ KORUNKA do postranního úseku chrupu (zuby č. 4-7). Hodnota ceny dle ceníku MedicaVia s.r.o. k 1.6.2022: 7.500-Kč.

3. cena: 1x KERAMICKÁ INLAY do postranního úseku chrupu zhotovená technologií CEREC. Hodnota ceny dle ceníku MedicaVia s.r.o. k 1.6.2022: 4.900-Kč.

4. cena: FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ (bílá). Hodnota ceny dle ceníku MedicaVia s.r.o. k 1.6.2022: 1.000-3.000,-Kč.

5.cena: fén Philips DryCare HP8283 v hodnotě 2.000,-Kč

b) Další ceny:  každý měsíc získá jeden výherce hodinu dentální hygieny v Zubním centru Petřiny.  Hodnota ceny dle ceníku MedicaVia s.r.o. k 1.6.2022: 1.400-Kč.

2. URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci hlavních výher budou Pořadatelem vylosováni dne 23. 12. 2022. Každý měsíc vždy do 15. dne budou vylosováni výherci menších výher, kteří se zapojili do Soutěže v předchozím kalendářním měsíci. Výhercem každé z Hlavních cen v Soutěži se stane jeden náhodně vylosovaný Soutěžící určený losováním provedeným elektronickým systémem Pořadatele po ukončení Doby konání soutěže dne 23.12.2022.  

Výhercem jedné z Dalších cen se každý měsíc stává jeden náhodně vylosovaný Soutěžící, který se do soutěže zapojil v předchozím kalendářním měsíci, splnil podmínky stanovené těmito pravidly a bude určený losováním provedeným elektronickým systémem Pořadatele vždy do 15.kalendáčřního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se soutěžící do Soutěže zapojil.

Výherci v Soutěži se tak stane Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedeným vylosován Pořadatelem Soutěže.

Výherce soutěžního měsíce bude vždy losován ze soutěžících, kteří se do Soutěže platně zapojí v příslušný soutěžní měsíc (dále jen „Výherce“). O každém losování bude vyhotoven písemný protokol. Výherce daného soutěžního dne bude uveřejněn každý pracovní den po 8:00 hod. na www.zuby.cz/korunky v podobě jméno a první písmeno z příjmení (např. Ivana B.).

V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré Výhry vložené do Soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Jména výherců bude Pořadatel komunikovat na stránce www.zuby.cz a na Facebooku zuby.cz | Facebook, Soutěžící bude zároveň o Výhře v Soutěži vyrozuměn formou e-mailové zprávy.

Následná komunikace se Soutěžícím probíhá formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou zadal na webové stránky nebo telefonicky. E-mailovou zprávu o Výhře v Soutěži obdrží Výherce nejpozději do 2 dnů od ukončení losování.

V případě že Výherce na e-mailovou zprávu nezareaguje odpovědí do 30 kalendářních dnů od jejího odeslání neb nesplní některou z podmínek Soutěže, ztrácí nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhry v podobě slevových kódů budou Výhercům zaslány do 15 dnů od ukončení daného soutěžního měsíce, avšak pouze po splnění podmínek vyplívajících z těchto pravidel. Kód bude Výhercům zaslán na emailovou adresu, s níž jim vznikl nárok na výhru. Náklady spojené s dopravou výhry hradí Pořadatel.

 

VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uskutečněním objednávky na www.zuby.cz  ve výši nad 1.499,-Kč v Době konání soutěže a zaškrtnutím políčka „Souhlas s Úplnými pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže“ soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli:

• se zasíláním informačních emailů týkajících se této soutěže;

• s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na výherní listině;

• s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);

• se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

Uskutečněním objednávky na www.zuby.cz  ve výši nad 1.499,-Kč v Době konání soutěže a zaškrtnutím políčka „Souhlas s Úplnými pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže“ soutěžící (dále též jako „Účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním Pořadatelem jakožto zpracovatelem.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Technického správce. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce a případně i zpracovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Správce, resp. zpracovatel, poskytne tuto informaci bezplatně. V případě, že se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou, může správce požadovat přiměřený poplatek za administrativních nákladů spojených s vyřízením této žádosti. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se může účastník soutěže obrátit i přímo.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@zuby.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu, účastník ztrácí nárok na Výhru v soutěži.

 

VII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Ceny jsou přenosné, tzn., že vylosovaný Soutěžící může určit jinou osobu jako příjemce výhry. Toto rozhodnutí musí sdělit písemně pořadateli na e-mail info@zuby.cz a to ve lhůtě do 1 měsíce po zveřejnění Výherce.

Vícenásobná účast v Soutěži je možná, ale vždy jenom s novým Soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu min. v hodnotě 1.499,-Kč) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, Soutěžní nákup je vždy dokumentován jediným číslem objednávky a zároveň jedno číslo objednávky může dokumentovat pouze jeden Soutěžní nákup. Soutěžní nákup s číslem objednávky, který byl vylosován jako Výherce jedné z Dalších cen již nebude dále zařazen do losování o Hlavní ceny.

Spotřebitelé se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo předat výhry, zejména pak výhry v podobě poskytnutí zdravotní služby prostřednictvím třetí osoby, společnosti MedicaVia s.r.o., IČ 29311734 pouze v místě provozování zdravotních služeb této osoby na adrese Křenova 438/1, 162 00 Praha 6. Náklady na osobní dopravu do místa předání výhry hradí Výherce.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebude možno Výherci poskytnout například z osobních či zdravotních důvodů (např. kontraindikace provedení zdravotní služby) a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18 let, fyzické osoby s trvalým bydlištěm mimo ČR, právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Organizátora, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.zuby.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.zuby.cz.  Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku na email info@zuby.cz.  

V Praze dne 31. 4. 2022