zuby.cz s.r.o.
se sídlem Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6,
identifikační číslo: 10697551,
Spisová značka C 346832 vedená u Městského soudu v Praze
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.zuby.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností cz s.r.o., IČ: 10697551, DIČ: CZ10697551, se sídlem Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346834 na straně prodávající (dále jen „Prodávající“) a kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“). Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Prodávající provozuje internetový obchod na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zuby.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Nabízené zboží či služby může být zakoupeno podnikatelem nebo spotřebitelem. Kupující v objednávce může zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující podnikatel (volbou „nakupuji pro firmu“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit.
 • Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) rozumí jakákoli osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“). Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici podnikatele podle tohoto ustanovení.
 • Spotřebitelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná (dále jen „spotřebitel“).
 • Není-li v obchodních podmínkách sjednáno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za kupujícího (dále jen „Kupující“).
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
      1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
      • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
      • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
      • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
      • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
      • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět (5) let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
      • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
           1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
           • Veškerá prezentace  zboží  umístěná  ve webovém  rozhraní  obchodu  je  informativního charakteru  a prodávající není  povinen  uzavřít  kupní smlouvu  ohledně  tohoto  zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
           • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
           • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
           • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový́ formulář obsahuje zejména informace o:
            - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
            -
            způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
            -
            nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
           • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
           • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
           • Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
           • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
           • Po uzavření kupní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem vzájemných práv a povinností ze smlouvy. Kupní smlouvu a její obsah lze po uzavření změnit pouze vzájemnou dohodou v písemné formě. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení akceptace návrhu změny kupní smlouvy druhé smluvní straně. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy navrženou kupujícím, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.
           • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do momentu vyexpedování zboží. Storno objednávky kupující provede zasláním e-mailu na info@zuby.cz.
                  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
                  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
                   - v hotovosti v provozovně prodávajícího, pokud to prodávající nabízí;
                   -
                   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
                   -
                   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601962431/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
                   -
                   bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
                   -
                   bezhotovostně platební kartou, pokud to prodávající nabízí.
                  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
                  • S výjimkou platby v hotovosti v provozovně prodávajícího a platby v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající kupujícího informuje o požadavku na zálohovou úhradu kupní ceny v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy. V takovém případě započne prodávající s plnění svého závazku podle kupní smlouvy teprve po zaplacení zálohy ve výši kupní ceny kupujícím.
                  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě, kdy bude před plněním závazku prodávajícího podle kupní smlouvy kupujícím hrazena záloha, bude kupní cena nebo její část hrazena započtením na zaplacenou zálohu. V ostatních případech (zejména pokud bude v kupní smlouvě sjednána odchylně úhrada bez zálohové platby) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
                  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
                  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
                  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový́ doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej spolu se zbožím (předmětem koupě) na adresu místa dodání zboží zvoleného kupujícím.
                  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
                    1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
                    • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
                    • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový́ formulář poskytovaný́ prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího zuby.cz s.r.o., Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zuby.cz.
                    • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
                    • Elektrické zboží osobní hygieny je kupující povinen před vrácením prodávajícímu uvést řádně do původního hygienicky nezávadného stavu, neučiní-li tak kupující, je prodávající podle povahy použití, znečištění a hygienického znehodnocení dle své volby buď zajistit uvedení do řádného původního hygienicky nezávadného stavu sám nebo prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady kupujícího a tyto následně započíst proti nároku kupujícího na vrácení zboží, popřípadě odstoupení kupujícího neakceptovat v případech naplňujících ust. § 1837 písm. g) občanského zákoníku.
                    • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
                    • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
                    • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
                    • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
                    • Jestliže spotřebitel při objednání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
                            1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
                            • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
                            • Je-li prodávající  podle  kupní  smlouvy  povinen  dodat  zboží  na  místo  určené  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
                            • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
                            • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
                            • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
                            1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
                            • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
                            • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
                             - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
                             - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
                             -
                             zboží odpovídá  jakostí  nebo  provedením  smluvenému  vzorku  nebo  předloze,  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
                             -
                             je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
                             -
                             zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
                            •  Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
                            • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.
                            • Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, které se vyskytují u spotřebního zboží, v záruční době podle čl. 8 obchodních podmínek.
                            • Je-li na  prodávané  věci,  na  jejím  obalu,  v  návodu  připojenému  k  věci  nebo  v  reklamě  v souladu  s  jinými  právními  předpisy  uvedena  doba,  po  kterou  lze  věc  použít,  použijí  se ustanovení o záruce za jakost podle čl. 8.2. obchodních podmínek.
                            • U zboží, které má povahu zuživatelné věci, se odpovědnost prodávajícího uplatní pouze po dobu vyznačené  doby  nejkratší    Obdobně  u zboží,  majícím  povahu  věci podléhající rychlé zkáze, se uplatní odpovědnost prodávajícího pouze po vyznačenou dobu, po níž lze věc použít.
                            • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho  totožnosti.  Je-li  to  potřebné,  vysvětlí  prodávající  v  potvrzení  srozumitelným způsobem  obsah,  rozsah,  podmínky  a  dobu  trvání  své  odpovědnosti  i  způsob,  jakým  lze uplatnit  práva  z  ní  plynoucí.  V  potvrzení  prodávající  zároveň  uvede,  že  další  práva kupujícího,  která  se  ke  koupi  věci  vážou,  nejsou  dotčena.  Toto  potvrzení  může  být nahrazeno dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
                             1. ZÁRUKA
                             •  Prodávající poskytuje  záruku  za  jakost  prodávaného  zboží  v délce  24  měsíců  od  převzetí zboží, když se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
                             • V případě, kdy  je  na  zboží,  na  jeho  obalu,  v návodu  připojenému  ke  zboží,  v reklamě v souladu se zvláštním právním předpisem, nebo ve zvláštním záručním prohlášení výrobce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruka za podmínek uvedených v této zvláštní záruce.
                             • Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
                             • Ustanovení čl. 7.3. a 7.7. obchodních podmínek se pro případ záruční odpovědnosti uplatní obdobně.
                              1. REKLAMACE
                              •  Práva z vadného  plnění  při  převzetí  a  v záruční  době (dále  jen  „reklamace“)  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny zuby.cz s.r.o., Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Je-li však v potvrzení podle čl. 7.8. obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní  kupující  právo  na  opravu  u  toho,  kdo  je  určen  k  provedení    Osoba  takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě pro vyřízení reklamace podle těchto obchodních podmínek,  když  kupující  má  shodná práva,  jako  by  reklamace  byla  uplatňována  přímo  u prodávajícího.
                              • Prodávající je  povinen  kupujícímu  vydat  písemné  potvrzení  o  tom,  kdy  kupující  právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
                              • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení    Reklamace  včetně  odstranění vady  musí  být  vyřízena  bez zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  uplatnění  reklamace,  pokud  se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
                              • Kupující hradí náklady spojené s předáním zboží prodávajícímu pro účely reklamace, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být předáno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Po vyřízení reklamace  má  kupující  právo na  bezplatné  předání  zboží  v  místě,  kde  reklamaci uplatnil (v zásadě tedy v místě provozovny prodávajícího). Pokud bude kupující žádat zaslání zboží na jiné místo, ponese kupující veškeré náklady spojené se zasláním zboží v případech, kdy  nebude reklamace  oprávněná.  Je-li  vadné  plnění  podstatným porušením  smlouvy,  má kupující právo
                               - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
                               -
                               na odstranění vady opravou věci,
                               -
                               na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
                               -
                               odstoupit od smlouvy.
                              •  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po  oznámení    Provedenou  volbu  nemůže  kupující  změnit  bez  souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li  kupující opravu  vady, která  se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při vadném plnění majícím povahu nepodstatného porušení smlouvy.
                              • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
                              • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat  to,  co  chybí,  nebo  odstranit  právní    Jiné  vady  může  prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
                              • Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu  z  kupní  ceny,  anebo  může  od  smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
                              • Je-li vadné  plnění,  kupující  může  požadovat  i  dodání  nové  věci  bez  vad,  pokud  to  není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud  se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
                              • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
                              • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
                              • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
                              • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
                              • Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
                               1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
                               •  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
                               • Prodávající není  ve  vztahu  ke  kupujícímu  vázán  žádnými  kodexy  chování  ve   smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
                               • Vyřizování stížností  spotřebitelů  zajišťuje  prodávající  prostřednictvím  elektronické   adresy info@zuby.cz.   Informaci   o   vyřízení   stížnosti kupujícího   zašle   prodávající   na elektronickou adresu kupujícího.
                               • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se  sídlem  Štěpánská  567/15,  120  00  Praha 2,  IČ: 000 20 869,  internetová  adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné  využít  při řešení  sporů  mezi  prodávajícím  a kupujícím z kupní smlouvy.
                               • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová   adresa:   http://www.evropskyspotrebitel.cz   je kontaktním   místem   podle Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č. 524/2013  ze  dne    května  2013  o  řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
                               • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí  v  rámci  své  působnosti  příslušný  živnostenský  úřad.  Dozor  nad  oblastí ochrany  osobních  údajů  vykonává  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů.  Česká  obchodní inspekce  vykonává  ve  vymezeném  rozsahu  mimo  jiné  dozor  nad  dodržováním  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
                               • Kupující tímto  přebírá  na  sebe  nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu    1765  odst.  2 občanského zákoníku.
                                1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
                                •  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
                                1. DORUČOVANÍ
                                •  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních  služeb  (dle  volby  odesílatele).  Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. V případě použití  elektronické  pošty  je  písemná  forma  dodržena  i  tehdy,  není-li  zpráva  podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
                                • Zpráva je doručena:
                                 - v případě  doručování  elektronickou  poštou  okamžikem  jejího  přijetí  na  server  příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
                                 -
                                 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
                                 -
                                 v případě doručování  osobně  či  prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb  též odepřením  převzetí  zásilky, 
                                   odepře-li  adresát  (popřípadě  osoba  oprávněná  za  něj  zásilku převzít) zásilku převzít,
                                 -
                                 v případě doručování prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb  uplynutím  lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
                                 1. VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY MEZI PODNIKATELI
                                 • Tento článek obsahuje speciální  úpravu  vzájemných  práv  a  povinností  prodávajícího  a kupujícího  v případech,  kdy  kupující  je  V takovém  případě  budou  na vzájemný závazkový vztah aplikována krom zbylého obsahu obchodních  podmínek ustanovení tohoto článku; Tam, kde by zvláštní ustanovení tohoto článku odporovala zbylé úpravě obchodních podmínek, se uplatní zvláštní úprava podle tohoto článku. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na kupující, jež jsou spotřebiteli.
                                 • S kupujícím podnikatelem  může  být  odchylně  od  čl.  3.  obchodních  podmínek  sjednána úhrada kupní ceny bez požadování úhrady zálohy ve výši  kupní ceny. V takovém případě bude kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
                                 • Pro případ prodlení kupujícího podnikatele s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.
                                 • Vlastnické právo k zboží (předmětu koupě) přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny příslušného zboží (předmětu koupě).
                                 • Odchylně od obchodních podmínek nebudou aplikovány čl. 7, 8 a 9 obchodních podmínek. Kupující podnikatel je povinen předmět koupě ihned po jeho převzetí odborně prohlédnout, když jakékoliv zjevné vady plnění je povinen obratem, nejpozději však do 15 dnů, uplatnit u prodávajícího, jinak  právo  z vadného  plnění  co  do  vad zjevných  zaniká.  Za  ostatní  vady plnění  odpovídá  prodávající  podle    2099  až  §  2112  občanského  zákoníku,  záruka  se neposkytuje, přičemž úprava čl. 7 obchodních podmínek se nepoužije.
                                 • Kupující podnikatel nemá právo odstoupit podle zvláštní spotřebitelské úpravy, úprava čl. 5 obchodních podmínek se nepoužije.
                                 • Veškeré nároky z této smlouvy se promlčují podle dohody stran v promlčecí lhůtě deseti let ode dne,  kdy  právo  mohlo  být  uplatněno  poprvé.  Dohodou  smluvních  stran  se  vylučuje jednostranné započtení ze strany kupujícího na jakýkoliv jeho závazek vůči prodávajícímu.
                                 • Pro případ jakýchkoliv soudních sporů se sjednává výlučná jurisdikce českých soudů a místní příslušnost soudu v Praze.
                                  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
                                  •  Pokud vztah  založený  kupní  smlouvou  obsahuje  mezinárodní  (zahraniční)  prvek,  pak  strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který  je spotřebitelem,  zbaven  ochrany,  kterou  mu  poskytují  ustanovení  právního  řádu,  od nichž  se  nelze  smluvně  odchýlit,  a  jež  by se v  případě  neexistence  volby  práva  jinak  použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
                                  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,   namísto   neplatných   ustanovení   nastoupí   ustanovení,   jehož   smysl   se neplatnému ustanovení co nejvíce  přibližuje. Neplatností  nebo neúčinností  jednoho  ustanovení  není dotčena platnost ostatních ustanovení.
                                  • Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na  třetí    Kupující  podnikatel  je  oprávněn  postoupit  kterékoli  své pohledávky  za  prodávajícím  na  třetí  osobu pouze  s  předchozím  písemným  souhlasem prodávajícího.
                                  • Kupní smlouva  včetně  obchodních  podmínek  je  archivována  prodávajícím  v elektronické podobě  a  není  přístupná,  vyjma  možnosti  kupujícího  zobrazit  v uživatelském  účtu  detail učiněné objednávky na webových stránkách prodávajícího.
                                  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
                                  • Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování:  cz,  s.r.o., Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, adresa elektronické pošty info@zuby.cz, telefon +420 774 606 698.

                                       V Praze dne 1. 9. 2021