V této sekci naleznete informace o zásadách, podle kterých se řídíme při zpracováni Vašich osobních údajů, které nám poskytujete především za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy), pro účely poskytování služeb, které pro Vás zajišťujeme, dále z důvodu oprávněného zájmu a pro plnění veřejnoprávních povinností naší společnosti.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, z jakého právního titulu je zpracováváme, k jakým účelům je používáme, jak dlouho je uchováváme, komu je můžeme předávat. V Zásadách vás také informujeme o tom, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky.

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost zuby.cz s.r.o., IČ 10697551, se sídlem Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa: Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6

email: info@zuby.cz

telefon: +420 774 606 698

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm c) GDPR, na základě obecně závazných právních předpisů
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; tedy doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takového smluvního vztahu a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správce; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit; tedy realizace přímého marketingu (zasílání newsletterů či obchodních sdělení) a činění jiných marketingových aktivit správcem
  • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu
  • informovaní o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její doručení správcem
  • získání informací nezbytných pro zlepšení našich služeb, zejm. zjišťování spokojenosti s našimi službami
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. U zákazníků jsou zpracovávány jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail, popřípadě bankovní účet či údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede, kdy v každém případě jsou osobní údaje získávány výhradně od zákazníka jako smluvní strany, v ostatních případech jsou zpracovávány e-mail, popřípadě jméno a příjmení.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Doba uložení a zpracování Vašich osobních údajů se liší v závislosti na účelu zpracovaní:
  • Pro účely plnění smlouvy správce uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu nezbytně nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů a pro účel ochrany právních nároků správce na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v obraně vlastních práv.
  • V případě vložení osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře webu správce uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje po dobu 6 měsíců.
  • Pro účely realizace přímého marketingu a činění jiných marketingových aktivit, na základě souhlasu nebo oprávněného zájmu po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou
 • zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zejm. osoby zajišťující pro správce:
  • zjišťování zákaznické spokojenosti
  • účetní služby
  • technické služby související s provozem e-shopu (provoz softwaru s ukládání dat)
  • marketingové služby.
 • orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné předpisy.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto zásad, tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, pokud tuto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány
 1. Vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů či odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit:
  • Kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého obchodního sdělení či newsletteru.
  • Zasláním e-mailu správci na adresu elektronické pošty uvedenou v bodě 2. těchto zásad.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9. 2021